Palabras básicas

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Luns
Monday
Mon-day
Outono
Autumn
Au-tum
Inverno
Winter
win-ter
Primavera
Spring
sp-ring
Verán
Summer
sum-mer
Martes
Tuesday
tu-es-day
Mércores
Wednesday
Wens-day
Xoves
Thursday
Thurs-day
Venres
Friday
Fri-day
Sábado
Saturday
Sa-tur-day
Domingo
Sunday
Sun-day
Sábado
Saturday
Sa-tur-day
Alfabeto
Alphabet
al-fa-bet
Un
One
w-u-n
Dous
Two
too
Tres
Three
th-r-ee
Catro (4)
Four (4)
f-or
Catro
Four
f-or 4
Cinco
Five
fi-ve 5
Seis
Six
s-ix 6
Sete
Seven
se-ven 7
Oito
Eight
a-te 8
Nove
Nine
ni-ne
Dez
Ten
t-e-n 10
Un unha
A a
Diga o alfabeto
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Xaneiro
January
jan-u-a-ry
Febreiro
February
feb-ru-ary
Marzo
March
m-ar-ch

Falando nun restaurante ou bar

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Tea
Te-a
Polo
Chicken
Chic-ken
Ovos
Eggs
Eggs
Cervexa
Beer
be-er
Auga
Water
wa-ter

A falar con Servizos de Urxencia

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Axuda
Help
Hel-p
Estou enfermo
I am ill
Por favor, que me pode axudar?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Frases conversa

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Benvida
Welcome
wel-cum
Ola, como estás?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Ola
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Benvido a Londres
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Bos días
Good Morning
Good Mor-ning
Bos días, como está hoxe?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Boa noite e durma ben!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Ben, grazas.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Cal é o seu nome?
What is your name?
Wot is your name?
O meu nome é Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Cantos anos tes?
How old are you?
How old R U?
Eu son 29 anos de idade
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Si
Yes
Non
No
Si, por favor
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Non, grazas
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Por favor
Please
Pl-ea-se
Como está?
How are you?
How R U
Moi ben, grazas.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Perdón
Pardon
par-don
Sentímolo
Sorry
sor-ry
Onde están os baños?
Where are the toilets?
Pode falar máis amodo?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Bo
Good
Malo
Bad
Desculpe-me, onde está o parque de aparcamento?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Nai
Mother
ma ther
Nai
Mother
Ma-ther
Pai
Father
fa-ther
Irmán
Brother
bro-ther
Irmá
Sister
sis-ter
Está seguro?
Are you sure?
r u sure (shor)
súa culpa miña
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll deixar vostede saber
i'll let you know
i-LL let u noo
Vou deixar vostede saber
I will let you know
i will let u noo
Sirva-se as cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Está abraiante
You look stunning
u look stun-ning
Belo
Beautiful
bee-u-tif-ful

Compras

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Cabaza
Pumpkin
Pump-kin
Canto é?
How much is it?
Maceira
Apple
a-ple
Laranxa
Orange
o-ran-ge
Banana
Banana
ba-na-na
Damasco
Apricot
a-pri-cot
Pexego
Peach
pea-ch
Pereira
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Manga
Mango
man-go

Tempo

Frases recentes

translated by Google
GALEGO
INGLéS
Reloxo
Clock
Cl-o-ck
Segundo
Second
se-con-d
Minuto
Minute
min-nit
Hora
Hour
a-o-wa
Un segundo
A second
a se-con-d
Un minuto
A minute
a min-nit
Unha hora
An hour
an a-oo-wa
Media hora
Half an hour
har-f an a-oo-wa