Basic Words

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Lunes
Monday
Mon-day
Taglagas
Autumn
Au-tum
Taglamig
Winter
win-ter
Tagsibol
Spring
sp-ring
Tag-init
Summer
sum-mer
Martes
Tuesday
tu-es-day
Miyerkules
Wednesday
Wens-day
Huwebes
Thursday
Thurs-day
Biyernes
Friday
Fri-day
Sabado
Saturday
Sa-tur-day
Linggo
Sunday
Sun-day
Sabado
Saturday
Sa-tur-day
Alpabeto
Alphabet
al-fa-bet
Isa
One
w-u-n
Dalawa
Two
too
Tatlo
Three
th-r-ee
Apat (4)
Four (4)
f-or
Apat
Four
f-or 4
Lima
Five
fi-ve 5
Anim
Six
s-ix 6
Pito
Seven
se-ven 7
Otso
Eight
a-te 8
Siyam
Nine
ni-ne
Sampu
Ten
t-e-n 10
Ang isang
A a
Sabihin ang alpabeto
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Enero
January
jan-u-a-ry
Pebrero
February
feb-ru-ary
Marso
March
m-ar-ch

Pakikipag-usap sa isang Restawran o Bar

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Tsaa
Tea
Te-a
Manok
Chicken
Chic-ken
Mga itlog
Eggs
Eggs
Serbesa
Beer
be-er
Tubig
Water
wa-ter

Pakikipag-usap sa Serbisyo Emergency

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Tulong
Help
Hel-p
Ako ay may sakit
I am ill
Mangyaring maaari mo ng tulong sa akin?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Uusap Parirala

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Maligayang pagdating
Welcome
wel-cum
Hello, paano ka?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hello
Hello
Hel-lo
Magandang Bye
Good Bye
Good By-e
Maligayang pagdating sa London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Magandang umaga
Good Morning
Good Mor-ning
Magandang umaga, paano mo ngayon?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Magandang gabi at matulog na rin!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fine, salamat.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Ano ang iyong pangalan?
What is your name?
Wot is your name?
Ang pangalan ko ay Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Ilang taon na kayo?
How old are you?
How old R U?
Ako ay 29 taong gulang
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Oo
Yes
Hindi
No
Oo, mangyaring
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Hindi, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Pakiusap
Please
Pl-ea-se
Paano ka?
How are you?
How R U
Very rin, salamat.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Pakiulit
Pardon
par-don
Pinagsisisihan
Sorry
sor-ry
Saan ang Banyo?
Where are the toilets?
Maaari kang makipag-usap mas mabagal?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Mahusay
Good
Masama
Bad
Mawalang galang na, Saan ang car park?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Ina
Mother
ma ther
Ina
Mother
Ma-ther
Ama
Father
fa-ther
Kapatid na lalaki
Brother
bro-ther
Kapatid na babae
Sister
sis-ter
Sigurado ka ba?
Are you sure?
r u sure (shor)
Kasalanan aking nito
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll ipaalam sa iyo
i'll let you know
i-LL let u noo
Ako ay ipaalam sa iyo
I will let you know
i will let u noo
Tulungan ang iyong sarili sa mga cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Tumingin ka nakamamanghang
You look stunning
u look stun-ning
Maganda
Beautiful
bee-u-tif-ful

Shopping

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Kalabasa
Pumpkin
Pump-kin
Magkano ito?
How much is it?
Mansanas
Apple
a-ple
Kulay-dalandan
Orange
o-ran-ge
Saging
Banana
ba-na-na
Aprikot
Apricot
a-pri-cot
Melokoton
Peach
pea-ch
Peras
Pear
p-ear
Ibon ng kiwi
Kiwi
ki-wi
Punong-mangga
Mango
man-go

Oras

Pinakabagong Parirala

translated by Google
Filipino sa
INGLES
Orasan
Clock
Cl-o-ck
Pangalawa
Second
se-con-d
Minuto
Minute
min-nit
Oras
Hour
a-o-wa
Isang segundo
A second
a se-con-d
Isang minuto
A minute
a min-nit
Isang oras
An hour
an a-oo-wa
Kalahating oras
Half an hour
har-f an a-oo-wa