Les paraules bàsiques

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Dilluns
Monday
Mon-day
Tardor
Autumn
Au-tum
Hivern
Winter
win-ter
Primavera
Spring
sp-ring
Estiu
Summer
sum-mer
Dimarts
Tuesday
tu-es-day
Dimecres
Wednesday
Wens-day
Dijous
Thursday
Thurs-day
Divendres
Friday
Fri-day
Dissabte
Saturday
Sa-tur-day
Diumenge
Sunday
Sun-day
Dissabte
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Un
One
w-u-n
Dos
Two
too
Tres
Three
th-r-ee
Quatre (4)
Four (4)
f-or
Quatre
Four
f-or 4
Cinc
Five
fi-ve 5
Sis
Six
s-ix 6
Set
Seven
se-ven 7
Vuit
Eight
a-te 8
Nou
Nine
ni-ne
Deu
Ten
t-e-n 10
Un 1
A a
Digueu l'alfabet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Gener
January
jan-u-a-ry
Febrer
February
feb-ru-ary
Març
March
m-ar-ch

Parlant en un restaurant o bar

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Te
Tea
Te-a
Pollastre
Chicken
Chic-ken
Ous
Eggs
Eggs
Cervesa
Beer
be-er
Aigua
Water
wa-ter

Parlant amb els Serveis d'Emergència

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Ajuda
Help
Hel-p
Estic malalt
I am ill
Si us plau, em pots ajudar?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Frases de conversa

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Benvinguda
Welcome
wel-cum
Hola, com estàs?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hola
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Benvingut a Londres
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Bon dia
Good Morning
Good Mor-ning
Bon dia, com estàs avui?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Bona nit i dormir bé!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Bé, gràcies.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Quin és el teu nom?
What is your name?
Wot is your name?
El meu nom és Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Quants anys tens?
How old are you?
How old R U?
Tinc vint nou anys d'edat
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Yes
No
No
Sí, si us plau
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
No, Gràcies
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Si us plau,
Please
Pl-ea-se
Com estàs?
How are you?
How R U
Molt bé, gràcies.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Perdó
Pardon
par-don
Trist
Sorry
sor-ry
On són els banys?
Where are the toilets?
Pot parlar més a poc a poc?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Good
Dolent
Bad
Perdoni, On és l'aparcament?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Mare
Mother
ma ther
Mare
Mother
Ma-ther
Pare
Father
fa-ther
Germà
Brother
bro-ther
Germana
Sister
sis-ter
Està segur?
Are you sure?
r u sure (shor)
és culpa meva
its my fault
its my f-aul-t
i'' faré saber
i'll let you know
i-LL let u noo
Vaig a fer-li saber
I will let you know
i will let u noo
Podrà gaudir de les galetes
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Et veus impressionant
You look stunning
u look stun-ning
Bell
Beautiful
bee-u-tif-ful

Compres

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Carbassa
Pumpkin
Pump-kin
Quant és?
How much is it?
Poma
Apple
a-ple
Taronja
Orange
o-ran-ge
Plàtan
Banana
ba-na-na
Albercoc
Apricot
a-pri-cot
Préssec
Peach
pea-ch
Pera
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Temps

Frases més recents

translated by Google
CATALÀ
ANGLèS
Rellotge
Clock
Cl-o-ck
Segon
Second
se-con-d
Minut
Minute
min-nit
Hora
Hour
a-o-wa
Un segon
A second
a se-con-d
Un minut més
A minute
a min-nit
Una hora
An hour
an a-oo-wa
Mitja hora
Half an hour
har-f an a-oo-wa