Основните думи

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Понеделник
Monday
Mon-day
Есен
Autumn
Au-tum
Зима
Winter
win-ter
Пролет
Spring
sp-ring
Лято
Summer
sum-mer
Вторник
Tuesday
tu-es-day
Сряда
Wednesday
Wens-day
Четвъртък
Thursday
Thurs-day
Петък
Friday
Fri-day
Събота
Saturday
Sa-tur-day
Неделя
Sunday
Sun-day
Събота
Saturday
Sa-tur-day
Азбука
Alphabet
al-fa-bet
Един
One
w-u-n
Две
Two
too
Три
Three
th-r-ee
Четири (4)
Four (4)
f-or
Четири
Four
f-or 4
Пет
Five
fi-ve 5
Шест
Six
s-ix 6
Седем
Seven
se-ven 7
Осем
Eight
a-te 8
Девет
Nine
ni-ne
Десет
Ten
t-e-n 10
A A
A a
Кажете азбуката
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Януари
January
jan-u-a-ry
Февруари
February
feb-ru-ary
Март
March
m-ar-ch

Говорейки в ресторант или бар

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Чай
Tea
Te-a
Пиле
Chicken
Chic-ken
Яйца
Eggs
Eggs
Бира
Beer
be-er
Води
Water
wa-ter

Разговор с службите за спешна помощ

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Помощ
Help
Hel-p
Аз съм болен
I am ill
Моля, може ли да ми помогнете?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Разговор фрази

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Добре дошъл
Welcome
wel-cum
Здравейте, как сте?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Здравей
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Добре дошли в Лондон
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Добро утро
Good Morning
Good Mor-ning
Добро утро, как сте днес?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Лека нощ и спи добре!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Добре, благодаря.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Какво е вашето име?
What is your name?
Wot is your name?
Моето име е Ричард
My name is Richard
My name is Ri-char-d
На колко години сте?
How old are you?
How old R U?
Аз съм на двадесет и девет години
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Да
Yes
Не
No
Да, моля
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Не, благодаря
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Моля
Please
Pl-ea-se
Как сте?
How are you?
How R U
Много добре, благодарение.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Помилване
Pardon
par-don
Съжалявам
Sorry
sor-ry
Къде са тоалетните?
Where are the toilets?
Може ли да се говори по-бавно?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Добро
Good
Лошо
Bad
Извинете ме, където е на паркинга?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Майка
Mother
ma ther
Майка
Mother
Ma-ther
Баща
Father
fa-ther
Брат
Brother
bro-ther
Сестра
Sister
sis-ter
Сигурен ли си?
Are you sure?
r u sure (shor)
му по моя вина
its my fault
its my f-aul-t
аз'' ще ви позволи да знаете
i'll let you know
i-LL let u noo
Аз ще ви позволи да знаете
I will let you know
i will let u noo
Помощ за себе си, за да бисквитките
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Изглеждаш зашеметяващо
You look stunning
u look stun-ning
Красив
Beautiful
bee-u-tif-ful

Пазаруване

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Тиква
Pumpkin
Pump-kin
Колко е тя?
How much is it?
Ябълка
Apple
a-ple
Оранжев
Orange
o-ran-ge
Банан
Banana
ba-na-na
Кайсия
Apricot
a-pri-cot
Праскова
Peach
pea-ch
Круша
Pear
p-ear
Киви
Kiwi
ki-wi
Манго
Mango
man-go

Време

Последни фрази

translated by Google
БЪЛГАРСКИ
Английски език
Часовник
Clock
Cl-o-ck
Втори
Second
se-con-d
Минута
Minute
min-nit
Час
Hour
a-o-wa
Секунда
A second
a se-con-d
Минута
A minute
a min-nit
Един час
An hour
an a-oo-wa
Половин час
Half an hour
har-f an a-oo-wa