Fjalë themelore

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
E hënë
Monday
Mon-day
Vjeshtë
Autumn
Au-tum
Dimër
Winter
win-ter
Pranverë
Spring
sp-ring
Verë
Summer
sum-mer
E martë
Tuesday
tu-es-day
E mërkurë
Wednesday
Wens-day
E enjte
Thursday
Thurs-day
E premte
Friday
Fri-day
E shtunë
Saturday
Sa-tur-day
E diel
Sunday
Sun-day
E shtunë
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Një
One
w-u-n
Dy
Two
too
Tre
Three
th-r-ee
Katër (4)
Four (4)
f-or
Katër
Four
f-or 4
Pesë
Five
fi-ve 5
Gjashtë
Six
s-ix 6
Shtatë
Seven
se-ven 7
Tetë
Eight
a-te 8
Nëntë
Nine
ni-ne
Dhjetë
Ten
t-e-n 10
Një një
A a
Thuaj alfabetin
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Janar
January
jan-u-a-ry
Shkurt
February
feb-ru-ary
Mars
March
m-ar-ch

Duke folur në një restorant apo bar

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
Çaj
Tea
Te-a
Pulë
Chicken
Chic-ken
Vezë
Eggs
Eggs
Birrë
Beer
be-er
Ujë
Water
wa-ter

Duke folur për Shërbimet Emergjente

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
Ndihmë
Help
Hel-p
Unë jam i sëmurë
I am ill
Ju lutem mund të më ndihmoni?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Fraza Biseda

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
I mirëpritur
Welcome
wel-cum
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Përshëndetje
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Mirë se vini në Londër
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Mirëmëngjesi
Good Morning
Good Mor-ning
Mirëmëngjes, si jeni sot?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Natën e mirë dhe gjumë të mirë!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Cili është emri juaj?
What is your name?
Wot is your name?
Emri im është Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Sa vjeç jeni?
How old are you?
How old R U?
Unë jam 29 vjeç
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Po
Yes
Jo
No
Po, ju lutem
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Jo, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Ju lutem
Please
Pl-ea-se
Si jeni?
How are you?
How R U
Shumë mirë, faleminderit.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Falje
Pardon
par-don
Na vjen keq
Sorry
sor-ry
Ku janë WC?
Where are the toilets?
Mund të flisni më ngadalë?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Mirë
Good
I keq
Bad
Më falni, Ku është parku makinën?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Nënë
Mother
ma ther
Nënë
Mother
Ma-ther
Baba
Father
fa-ther
Vëlla
Brother
bro-ther
Motër
Sister
sis-ter
A jeni i sigurt?
Are you sure?
r u sure (shor)
faji im i saj
its my fault
its my f-aul-t
'' Unë do të le ju e dini
i'll let you know
i-LL let u noo
Unë do të le ju e dini
I will let you know
i will let u noo
Ndihmë veten me cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Ju duket mahnitëse
You look stunning
u look stun-ning
I bukur
Beautiful
bee-u-tif-ful

Pazar

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
Kungull
Pumpkin
Pump-kin
Sa është kjo?
How much is it?
Mollë
Apple
a-ple
Portokall
Orange
o-ran-ge
Banane
Banana
ba-na-na
Kajsi
Apricot
a-pri-cot
Bukuroshe
Peach
pea-ch
Dardhë
Pear
p-ear
Kivi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Kohë

Fraza e fundit

translated by Google
SHQIPTARE
ANGLISHT
Orë
Clock
Cl-o-ck
I dytë
Second
se-con-d
Minutë
Minute
min-nit
Orë
Hour
a-o-wa
Një i dytë
A second
a se-con-d
Një minutë
A minute
a min-nit
Një orë
An hour
an a-oo-wa
Gjysmë ore
Half an hour
har-f an a-oo-wa