Podstawowych słów

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Poniedziałek
Monday
Mon-day
Jesień
Autumn
Au-tum
Zima
Winter
win-ter
Wiosna
Spring
sp-ring
Lato
Summer
sum-mer
Wtorek
Tuesday
tu-es-day
Środa
Wednesday
Wens-day
Czwartek
Thursday
Thurs-day
Piątek
Friday
Fri-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Niedziela
Sunday
Sun-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Jeden
One
w-u-n
Dwa
Two
too
Trzy
Three
th-r-ee
Cztery (4)
Four (4)
f-or
Cztery
Four
f-or 4
Pięć
Five
fi-ve 5
Sześć
Six
s-ix 6
Siedem
Seven
se-ven 7
Osiem
Eight
a-te 8
Dziewięć
Nine
ni-ne
Dziesięć
Ten
t-e-n 10
Powiedzieć alfabet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Styczeń
January
jan-u-a-ry
Luty
February
feb-ru-ary
Marzec
March
m-ar-ch

Rozmowa w restauracji lub barze

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Herbata
Tea
Te-a
Kurczak
Chicken
Chic-ken
Jajka
Eggs
Eggs
Piwo
Beer
be-er
Woda
Water
wa-ter

Mówiąc do służb ratowniczych

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Pomocy
Help
Hel-p
Jestem chory
I am ill
Proszę możesz mi pomóc?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Zwroty rozmowy

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Powitanie
Welcome
wel-cum
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Cześć
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Witamy w Londynie
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Dzień dobry
Good Morning
Good Mor-ning
Dzień dobry, jak się masz?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Dobranoc i śpij dobrze!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Dobrze, dziękuję.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Jak masz na imię?
What is your name?
Wot is your name?
Nazywam się Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Ile masz lat?
How old are you?
How old R U?
Mam dwadzieścia dziewięć lat
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Tak
Yes
Nie
No
Tak, proszę
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nie, Dziękuje
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Proszę
Please
Pl-ea-se
Jak się masz?
How are you?
How R U
Bardzo dobrze, dziękuję.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Ułaskawienie
Pardon
par-don
Przepraszam
Sorry
sor-ry
Gdzie są toalety?
Where are the toilets?
Czy możesz mówić wolniej?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Dobry
Good
Zły
Bad
Przepraszam, gdzie jest parking?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Matka
Mother
ma ther
Matka
Mother
Ma-ther
Ojciec
Father
fa-ther
Brat
Brother
bro-ther
Siostra
Sister
sis-ter
Czy na pewno?
Are you sure?
r u sure (shor)
to moja wina,
its my fault
its my f-aul-t
I'' ll poinformować
i'll let you know
i-LL let u noo
Dam wam znać
I will let you know
i will let u noo
Pomóż sobie do ciasteczek
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Wyglądasz oszałamiająco
You look stunning
u look stun-ning
Piękny
Beautiful
bee-u-tif-ful

Zakupy

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Dynia
Pumpkin
Pump-kin
Ile to jest?
How much is it?
Jabłko
Apple
a-ple
Pomarańczowy
Orange
o-ran-ge
Banan
Banana
ba-na-na
Morela
Apricot
a-pri-cot
Brzoskwinia
Peach
pea-ch
Gruszka
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Czas

Najnowsze Zwroty

translated by Google
POLSKI
ANGIELSKI
Zegar
Clock
Cl-o-ck
Drugi
Second
se-con-d
Minuta
Minute
min-nit
Godzina
Hour
a-o-wa
Sekund
A second
a se-con-d
Minut
A minute
a min-nit
Godzin
An hour
an a-oo-wa
Pół godziny
Half an hour
har-f an a-oo-wa