Základní slova

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Pondělí
Monday
Mon-day
Podzim
Autumn
Au-tum
Zimní
Winter
win-ter
Jaro
Spring
sp-ring
Léto
Summer
sum-mer
Úterý
Tuesday
tu-es-day
Středa
Wednesday
Wens-day
Čtvrtek
Thursday
Thurs-day
Pátek
Friday
Fri-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Neděle
Sunday
Sun-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Abeceda
Alphabet
al-fa-bet
Jeden
One
w-u-n
Dvě
Two
too
Tři
Three
th-r-ee
Čtyři (4)
Four (4)
f-or
Čtyři
Four
f-or 4
Pět
Five
fi-ve 5
Šest
Six
s-ix 6
Sedm
Seven
se-ven 7
Osm
Eight
a-te 8
Devět
Nine
ni-ne
Deset
Ten
t-e-n 10
Řekni abecedu
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Leden
January
jan-u-a-ry
Únor
February
feb-ru-ary
Březen
March
m-ar-ch

Mluvit v restauraci nebo baru

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Čaj
Tea
Te-a
Kuře
Chicken
Chic-ken
Vejce
Eggs
Eggs
Pivo
Beer
be-er
Voda
Water
wa-ter

Rozhovor s pohotovostní služby

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Pomoc
Help
Hel-p
Jsem nemocný
I am ill
Prosím, můžete mi pomoci?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Konverzace věty

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Vítejte
Welcome
wel-cum
Ahoj, jak se máš?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Ahoj
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Vítejte v Londýně
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Dobrý den
Good Morning
Good Mor-ning
Dobrý den, jak se dnes máte?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Dobrou noc a spát!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fajn, díky.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Jaké je vaše jméno?
What is your name?
Wot is your name?
Mé jméno je Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Kolik je vám let?
How old are you?
How old R U?
Je mi dvacet devět let
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ano
Yes
Ne
No
Ano, prosím
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Ne, Děkuji
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Prosím
Please
Pl-ea-se
Jak se máš?
How are you?
How R U
Velmi dobře, děkuji.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Pardon
Pardon
par-don
Omlouváme
Sorry
sor-ry
Kde jsou záchody?
Where are the toilets?
Můžete mluvit pomaleji?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Dobrý
Good
Špatný
Bad
Promiňte, Kde je parkoviště?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Matka
Mother
ma ther
Matka
Mother
Ma-ther
Otec
Father
fa-ther
Bratr
Brother
bro-ther
Sestra
Sister
sis-ter
Jsi si jistý?
Are you sure?
r u sure (shor)
jeho moje chyba
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll vám vědět,
i'll let you know
i-LL let u noo
Dám vám vědět,
I will let you know
i will let u noo
Poslužte si na cukroví
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Vypadáš ohromující
You look stunning
u look stun-ning
Krásný
Beautiful
bee-u-tif-ful

Nakupování

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Dýně
Pumpkin
Pump-kin
Kolik to stojí?
How much is it?
Jablko
Apple
a-ple
Oranžový
Orange
o-ran-ge
Banán
Banana
ba-na-na
Meruňka
Apricot
a-pri-cot
Broskev
Peach
pea-ch
Hruška
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Čas

Poslední věty

translated by Google
ČESKÉ
ANGLIčTINA
Hodiny
Clock
Cl-o-ck
Druhý
Second
se-con-d
Minuta
Minute
min-nit
Hodina
Hour
a-o-wa
Druhý
A second
a se-con-d
Minut
A minute
a min-nit
Hodin
An hour
an a-oo-wa
Půl hodiny
Half an hour
har-f an a-oo-wa