Βασικές λέξεις

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Δευτέρα
Monday
Mon-day
Φθινόπωρο
Autumn
Au-tum
Χειμώνας
Winter
win-ter
Άνοιξη
Spring
sp-ring
Καλοκαίρι
Summer
sum-mer
Τρίτη
Tuesday
tu-es-day
Τετάρτη
Wednesday
Wens-day
Πέμπτη
Thursday
Thurs-day
Παρασκευή
Friday
Fri-day
Σάββατο
Saturday
Sa-tur-day
Κυριακή
Sunday
Sun-day
Σάββατο
Saturday
Sa-tur-day
Αλφάβητο
Alphabet
al-fa-bet
Ένας
One
w-u-n
Δυο
Two
too
Τρία
Three
th-r-ee
Τέσσερις (4)
Four (4)
f-or
Τέσσερα
Four
f-or 4
Πέντε
Five
fi-ve 5
Έξι
Six
s-ix 6
Επτά
Seven
se-ven 7
Οκτώ
Eight
a-te 8
Εννέα
Nine
ni-ne
Δέκα
Ten
t-e-n 10
Α α
A a
Πείτε το αλφάβητο
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Ιανουάριος
January
jan-u-a-ry
Φεβρουάριος
February
feb-ru-ary
Μάρτιος
March
m-ar-ch

Μιλώντας σε ένα εστιατόριο ή μπαρ

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Τσάι
Tea
Te-a
Κοτόπουλο
Chicken
Chic-ken
Αυγά
Eggs
Eggs
Μπύρα
Beer
be-er
Νερό
Water
wa-ter

Μιλώντας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Βοήθεια
Help
Hel-p
Είμαι άρρωστος
I am ill
Παρακαλώ μπορείτε να με βοηθήσετε;
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Φράσεις Συνομιλία

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Καλωσόρισμα
Welcome
wel-cum
Γειά σου, τι κάνεις;
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Γεια σας
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Καλώς ήλθατε στο Λονδίνο
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Καλημέρα
Good Morning
Good Mor-ning
Καλημέρα, τι κάνεις σήμερα;
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Καλή νύχτα και τον ύπνο καλά!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Καλά, ευχαριστώ.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Ποιο είναι το όνομά σου;
What is your name?
Wot is your name?
Το όνομά μου είναι Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Πόσο χρονών είσαι;
How old are you?
How old R U?
Είμαι είκοσι εννέα χρόνια παλιά
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ναί
Yes
Όχι
No
Ναι, παρακαλώ
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Όχι, σας ευχαριστώ
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Παρακαλώ
Please
Pl-ea-se
Πώς είσαι;
How are you?
How R U
Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Συγγνώμη;
Pardon
par-don
Συγνώμη
Sorry
sor-ry
Πού είναι οι τουαλέτες;
Where are the toilets?
Μπορείτε να μιλάτε πιο αργά;
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Καλός
Good
Κακός
Bad
Με συγχωρείτε, Πού είναι ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων;
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Μητέρα
Mother
ma ther
Μητέρα
Mother
Ma-ther
Πατέρας
Father
fa-ther
Αδελφός
Brother
bro-ther
Αδελφή
Sister
sis-ter
Είσαι σίγουρος;
Are you sure?
r u sure (shor)
της υπαιτιότητα μου
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll να σας ενημερώσουμε
i'll let you know
i-LL let u noo
Θα σας ενημερώσουμε
I will let you know
i will let u noo
Βοηθήστε τον εαυτό σας με τα cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Θα εξετάσουμε την αναισθητοποίηση
You look stunning
u look stun-ning
Όμορφος
Beautiful
bee-u-tif-ful

Ψώνια

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Κολοκύθι
Pumpkin
Pump-kin
Πόσο είναι αυτό;
How much is it?
Μήλο
Apple
a-ple
Πορτοκάλι
Orange
o-ran-ge
Μπανάνα
Banana
ba-na-na
Βερίκοκο
Apricot
a-pri-cot
Ροδάκινο
Peach
pea-ch
Αχλάδι
Pear
p-ear
Ακτινίδια
Kiwi
ki-wi
Μάνγκο
Mango
man-go

Φορά

Τελευταίες Φράσεις

translated by Google
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Ρολόι
Clock
Cl-o-ck
Δεύτερος
Second
se-con-d
Λεπτό
Minute
min-nit
Ώρα
Hour
a-o-wa
Μια δεύτερη
A second
a se-con-d
Ένα λεπτό
A minute
a min-nit
Μια ώρα
An hour
an a-oo-wa
Μισή ώρα
Half an hour
har-f an a-oo-wa