คำพื้นฐาน

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร
Tuesday
tu-es-day
วันจันทร์
Monday
Mon-day
ฤดูใบไม้ร่วง
Autumn
Au-tum
ฤดูหนาว
Winter
win-ter
ฤดูใบไม้ผลิ
Spring
sp-ring
ฤดูร้อน
Summer
sum-mer
วันพุธ
Wednesday
Wens-day
วันพฤหัสบดี
Thursday
Thurs-day
วันศุกร์
Friday
Fri-day
วันเสาร์
Saturday
Sa-tur-day
วันอาทิตย์
Sunday
Sun-day
วันเสาร์
Saturday
Sa-tur-day
ตัวอักษร
Alphabet
al-fa-bet
หนึ่ง
One
w-u-n
สอง
Two
too
สาม
Three
th-r-ee
สี่ (4)
Four (4)
f-or
สี่
Four
f-or 4
ห้า
Five
fi-ve 5
หก
Six
s-ix 6
เจ็ด
Seven
se-ven 7
แปด
Eight
a-te 8
เก้า
Nine
ni-ne
สิบ
Ten
t-e-n 10
บอกตัวอักษร
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
มกราคม
January
jan-u-a-ry
กุมภาพันธ์
February
feb-ru-ary
มีนาคม
March
m-ar-ch

พูดคุยที่ร้านอาหารหรือบาร์

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ชา
Tea
Te-a
ไก่
Chicken
Chic-ken
ไข่
Eggs
Eggs
เบียร์
Beer
be-er
น้ำ
Water
wa-ter

พูดคุยกับบริการฉุกเฉิน

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ช่วยเหลือ
Help
Hel-p
ฉันป่วย
I am ill
กรุณาคุณสามารถช่วยผมได้ไหม
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

การสนทนาวลี

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับคุณ
Welcome
wel-cum
สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
สวัสดี
Hello
Hel-lo
Bye ดี
Good Bye
Good By-e
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอนดอน
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
เช้าที่ดี
Good Morning
Good Mor-ning
ตอนเช้าดีมาก, วิธีการที่คุณวันนี้?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
คืนที่ดีและนอนหลับดี!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
ขอบคุณ, Fine
Fine, thanks.
Fine, thanks.
ชื่อของคุณคืออะไร?
What is your name?
Wot is your name?
ชื่อของฉันคือริชาร์ด
My name is Richard
My name is Ri-char-d
คุณอายุเท่าไหร่?
How old are you?
How old R U?
ผมยี่สิบเก้าปี
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
ใช่
Yes
ไม่มี
No
ใช่โปรด
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
ไม่พอ
No, thankyou
No th-an-k y-ou
กรุณา
Please
Pl-ea-se
คุณเป็นอย่างไร
How are you?
How R U
ดีมากขอบคุณ
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
อภัยโทษ
Pardon
par-don
ขอโทษ
Sorry
sor-ry
ในกรณีที่ห้องส้วมมีอะไรบ้าง
Where are the toilets?
คุณพูดได้ช้าลง?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
ดี
Good
ไม่ดี
Bad
ขอโทษนะที่จอดรถคือที่ไหน?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
แม่
Mother
ma ther
แม่
Mother
Ma-ther
พ่อ
Father
fa-ther
พี่ชาย
Brother
bro-ther
น้องสาว
Sister
sis-ter
คุณแน่ใจหรือไม่
Are you sure?
r u sure (shor)
ความผิดของฉันมัน
its my fault
its my f-aul-t
'' ผมจะแจ้งให้คุณทราบ
i'll let you know
i-LL let u noo
ฉันจะให้คุณรู้ว่า
I will let you know
i will let u noo
ช่วยตัวเองให้คุกกี้
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
คุณดูสวยงาม
You look stunning
u look stun-ning
สวยงาม
Beautiful
bee-u-tif-ful

ช้อปปิ้ง

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ฟักทอง
Pumpkin
Pump-kin
เท่าไหร่?
How much is it?
แอปเปิล
Apple
a-ple
สีส้ม
Orange
o-ran-ge
กล้วย
Banana
ba-na-na
แอปริคอท
Apricot
a-pri-cot
พีช
Peach
pea-ch
ลูกแพร์
Pear
p-ear
นกกีวี
Kiwi
ki-wi
มะม่วง
Mango
man-go

เวลา

วลีล่าสุด

translated by Google
การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
Clock
Cl-o-ck
ที่สอง
Second
se-con-d
นาที
Minute
min-nit
ชั่วโมง
Hour
a-o-wa
ที่สอง
A second
a se-con-d
นาที
A minute
a min-nit
ชั่วโมงที่
An hour
an a-oo-wa
ครึ่งชั่วโมง
Half an hour
har-f an a-oo-wa