Základné slová

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Pondelok
Monday
Mon-day
Jeseň
Autumn
Au-tum
Zimné
Winter
win-ter
Jar
Spring
sp-ring
Leto
Summer
sum-mer
Utorok
Tuesday
tu-es-day
Streda
Wednesday
Wens-day
Štvrtok
Thursday
Thurs-day
Piatok
Friday
Fri-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Nedeľa
Sunday
Sun-day
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Abeceda
Alphabet
al-fa-bet
Jeden
One
w-u-n
Dve
Two
too
Tri
Three
th-r-ee
Štyri (4)
Four (4)
f-or
Štyri
Four
f-or 4
Päť
Five
fi-ve 5
Šesť
Six
s-ix 6
Sedem
Seven
se-ven 7
Osem
Eight
a-te 8
Deväť
Nine
ni-ne
Desať
Ten
t-e-n 10
Povedz abecedu
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Január
January
jan-u-a-ry
Február
February
feb-ru-ary
Marec
March
m-ar-ch

Hovoriť v reštaurácii alebo bare

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Čaj
Tea
Te-a
Kurča
Chicken
Chic-ken
Vajcia
Eggs
Eggs
Pivo
Beer
be-er
Voda
Water
wa-ter

Rozhovor s pohotovostnej služby

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Pomoc
Help
Hel-p
Som chorý
I am ill
Prosím, môžete mi pomôcť?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Konverzácia vety

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Vitajte
Welcome
wel-cum
Ahoj, ako sa máš?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Ahoj
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Vitajte v Londýne
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Dobrý deň
Good Morning
Good Mor-ning
Dobrý deň, ako sa dnes máte?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Dobrú noc a spať!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fajn, vďaka.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Aké je vaše meno?
What is your name?
Wot is your name?
Moje meno je Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Koľko máte rokov?
How old are you?
How old R U?
Je mi dvadsať deväť rokov
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Áno
Yes
Nie
No
Áno, prosím
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nie, Ďakujem
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Prosím
Please
Pl-ea-se
Ako sa máš?
How are you?
How R U
Veľmi dobre, ďakujem.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Pardon
Pardon
par-don
Ospravedlňujeme
Sorry
sor-ry
Kde sú záchody?
Where are the toilets?
Môžete hovoriť pomalšie?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Dobrý
Good
Zlý
Bad
Prepáčte, Kde je parkovisko?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Matka
Mother
ma ther
Matka
Mother
Ma-ther
Otec
Father
fa-ther
Brat
Brother
bro-ther
Sestra
Sister
sis-ter
Si si istý?
Are you sure?
r u sure (shor)
jeho moja chyba
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll vám vedieť,
i'll let you know
i-LL let u noo
Dám vám vedieť,
I will let you know
i will let u noo
Ponúknite sa na cukroví
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Vyzeráš ohromujúci
You look stunning
u look stun-ning
Krásny
Beautiful
bee-u-tif-ful

Nakupovanie

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Tekvica
Pumpkin
Pump-kin
Koľko to stojí?
How much is it?
Jablko
Apple
a-ple
Oranžový
Orange
o-ran-ge
Banán
Banana
ba-na-na
Marhuľa
Apricot
a-pri-cot
Broskyňa
Peach
pea-ch
Hruška
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Čas

Poslednej vety

translated by Google
SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Hodiny
Clock
Cl-o-ck
Druhý
Second
se-con-d
Minúta
Minute
min-nit
Hodina
Hour
a-o-wa
Druhý
A second
a se-con-d
Minút
A minute
a min-nit
Hodín
An hour
an a-oo-wa
Pol hodiny
Half an hour
har-f an a-oo-wa