Основних речи

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Понедељак
Monday
Mon-day
Јесен
Autumn
Au-tum
Зима
Winter
win-ter
Пролеће
Spring
sp-ring
Лето
Summer
sum-mer
Уторак
Tuesday
tu-es-day
Среда
Wednesday
Wens-day
Четвртак
Thursday
Thurs-day
Петак
Friday
Fri-day
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Недеља
Sunday
Sun-day
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Азбука
Alphabet
al-fa-bet
Један
One
w-u-n
Два
Two
too
Три
Three
th-r-ee
Четири (4)
Four (4)
f-or
Четири
Four
f-or 4
Пет
Five
fi-ve 5
Шест
Six
s-ix 6
Седам
Seven
se-ven 7
Осам
Eight
a-te 8
Девет
Nine
ni-ne
Десет
Ten
t-e-n 10
Изговорите азбуку
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Јануар
January
jan-u-a-ry
Фебруар
February
feb-ru-ary
Март
March
m-ar-ch

Говорећи на Ресторан или бар

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Чај
Tea
Te-a
Пилетина
Chicken
Chic-ken
Јаја
Eggs
Eggs
Пиво
Beer
be-er
Вода
Water
wa-ter

У разговору са Хитне службе

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Помоћи
Help
Hel-p
Ја сам болестан
I am ill
Молимо вас може ли ми помоћи?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Разговор Фразе

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Добродошао
Welcome
wel-cum
Здраво, како си?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Здраво
Hello
Hel-lo
Гоод Бие
Good Bye
Good By-e
Добродошли у Лондону
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Добро јутро
Good Morning
Good Mor-ning
Добро јутро, како си данас?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Лаку ноћ и спавати добро!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Фино, хвала.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Како се зовеш?
What is your name?
Wot is your name?
Моје име је Ричард
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Колико имаш година?
How old are you?
How old R U?
Ја сам двадесет девет година
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Да
Yes
Не
No
Да, молим
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Не, Хвала
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Молим вас
Please
Pl-ea-se
Како сте?
How are you?
How R U
Веома добро, хвала.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Пардон
Pardon
par-don
Жао
Sorry
sor-ry
Где су тоалети?
Where are the toilets?
Да ли можете да говорите спорије?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Добар
Good
Лош
Bad
Извините, где је паркинг?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Мајка
Mother
ma ther
Мајка
Mother
Ma-ther
Отац
Father
fa-ther
Брат
Brother
bro-ther
Сестра
Sister
sis-ter
Да ли сте сигурни?
Are you sure?
r u sure (shor)
његова моја кривица
its my fault
its my f-aul-t
И'' лл да знаш
i'll let you know
i-LL let u noo
Ја ћу вас обавестити
I will let you know
i will let u noo
Послужите се колаче
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Изгледаш запањујуће
You look stunning
u look stun-ning
Леп
Beautiful
bee-u-tif-ful

Куповина

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Бундева
Pumpkin
Pump-kin
Колико је?
How much is it?
Јабука
Apple
a-ple
Поморанџа
Orange
o-ran-ge
Банана
Banana
ba-na-na
Кајсија
Apricot
a-pri-cot
Бресква
Peach
pea-ch
Крушка
Pear
p-ear
Киви
Kiwi
ki-wi
Манго
Mango
man-go

Време

Најновије Фразе

translated by Google
СРПСКА
Енглески
Сат
Clock
Cl-o-ck
Други
Second
se-con-d
Минут
Minute
min-nit
Сат
Hour
a-o-wa
Други
A second
a se-con-d
Минут
A minute
a min-nit
Сат
An hour
an a-oo-wa
Пола сата
Half an hour
har-f an a-oo-wa