یادگیری زبان انگلیسی

روی یک موضوع کلیک کنید و عبارت انگلیسی را انتخاب کنید

translated by Google

جدیدترین عبارات

واژه پایه

فارسی
انگلیسی
دوشنبه
Monday
Mon-day
Permalink
پاییز
Autumn
Au-tum
Permalink
زمستان
Winter
win-ter
Permalink
بهار
Spring
sp-ring
Permalink
تابستان
Summer
sum-mer
Permalink
سهشنبه
Tuesday
tu-es-day
Permalink
چهارشنبه
Wednesday
Wens-day
Permalink
پنج شنبه
Thursday
Thurs-day
Permalink
جمعه
Friday
Fri-day
Permalink
روز شنبه
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
یکشنبه
Sunday
Sun-day
Permalink
روز شنبه
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
الفبا
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
یکی
One
w-u-n
Permalink
دو
Two
too
Permalink
سه
Three
th-r-ee
Permalink
چهار (4)
Four (4)
f-or
Permalink
چهار
Four
f-or 4
Permalink
پنج
Five
fi-ve 5
Permalink
شش
Six
s-ix 6
Permalink
هفت
Seven
se-ven 7
Permalink
هشت
Eight
a-te 8
Permalink
نه نفر
Nine
ni-ne
Permalink
ده
Ten
t-e-n 10
Permalink
می گویند که الفبای
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
ژانویه
January
jan-u-a-ry
Permalink
فوریه
February
feb-ru-ary
Permalink
مارس
March
m-ar-ch
Permalink

صحبت کردن در یک رستوران یا نوار

فارسی
انگلیسی
چای
Tea
Te-a
Permalink
جوجه
Chicken
Chic-ken
Permalink
تخم مرغ
Eggs
Eggs
Permalink
آبجو
Beer
be-er
Permalink
اب
Water
wa-ter
Permalink

گفتگو با خدمات اضطراری

فارسی
انگلیسی
کمک
Help
Hel-p
Permalink
من هستم بد
I am ill
Permalink
لطفا به من کمک کنی؟
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

عبارات مکالمه

فارسی
انگلیسی
خوش آمد
Welcome
wel-cum
Permalink
سلام ، حال شما چطور است؟
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
سلام
Hello
Hel-lo
Permalink
خداحافظ
Good Bye
Good By-e
Permalink
به لندن خوش آمدید
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
صبح به خیر
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
صبح بخیر ، حال شما چطور است امروز؟
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
خوب شب و خواب خوب!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
زیبا ، به لطف.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
نام شما چه است؟
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
اسم من ریچارد است
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
چند ساله هستید؟
How old are you?
How old R U?
Permalink
من 29 ساله
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
بله
Yes
Permalink
بدون
No
Permalink
بله ، لطفا
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
خیر ، نقل قول
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
لطفا
Please
Pl-ea-se
Permalink
حال شما چطور است؟
How are you?
How R U
Permalink
بسیار خوب ، به لطف.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
بخشش
Pardon
par-don
Permalink
متاسف
Sorry
sor-ry
Permalink
توالت ها کجا هستند؟
Where are the toilets?
Permalink
آیا می توانم به شما صحبت می کنند آهسته تر؟
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
خوب
Good
Permalink
بد
Bad
Permalink
ببخشید، پارک ماشین کجاست؟
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
مادر
Mother
ma ther
Permalink
مادر
Mother
Ma-ther
Permalink
پدر
Father
fa-ther
Permalink
برادر
Brother
bro-ther
Permalink
خواهر
Sister
sis-ter
Permalink
آیا مطمئن هستید؟
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
تقصیر من آن
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
من خواهی شما اجازه می دانم
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
من به شما اجازه می دانم
I will let you know
i will let u noo
Permalink
راهنما خودتان را به کوکی ها
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
شما نگاه خیره کننده
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
زیبا
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

خرید

فارسی
انگلیسی
کدو تنبل
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
چقدر است؟
How much is it?
Permalink
سیب
Apple
a-ple
Permalink
نارنجی
Orange
o-ran-ge
Permalink
موز
Banana
ba-na-na
Permalink
زردالو
Apricot
a-pri-cot
Permalink
هلو
Peach
pea-ch
Permalink
گلابی
Pear
p-ear
Permalink
کیوی
Kiwi
ki-wi
Permalink
انبه
Mango
man-go
Permalink

زمان

فارسی
انگلیسی
ساعت
Clock
Cl-o-ck
Permalink
دوم
Second
se-con-d
Permalink
دقیقه
Minute
min-nit
Permalink
ساعت
Hour
a-o-wa
Permalink
دوم
A second
a se-con-d
Permalink
یک دقیقه
A minute
a min-nit
Permalink
یک ساعت
An hour
an a-oo-wa
Permalink
نیم ساعت
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

سفر

فارسی
انگلیسی
اتوبوس
Bus
B-u-s
Permalink
تاکسی
Taxi
tax-i
Permalink
قطار
Train
tr-ain
Permalink
هواپیما
Plane
pl-ane
Permalink
سوال هواپیما
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
هواپیما
Airplane
air-pl-ane
Permalink
چپ
Left
le-f-t
Permalink
راست
Right
r-ie-t
Permalink
در سمت چپ
On the left
on the l-ef-t
Permalink
در سمت راست
On the right
on the r-ie-t
Permalink
گذرنامه
Passport
pass-por-t
Permalink
گمرک
Customs
cus-tom-s
Permalink

سفر

فارسی
انگلیسی
اتوبوس
Bus
B-u-s
Permalink
تاکسی
Taxi
tax-i
Permalink
قطار
Train
tr-ain
Permalink
هواپیما
Plane
pl-ane
Permalink
سوال هواپیما
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
هواپیما
Airplane
air-pl-ane
Permalink
چپ
Left
le-f-t
Permalink
راست
Right
r-ie-t
Permalink
در سمت چپ
On the left
on the l-ef-t
Permalink
در سمت راست
On the right
on the r-ie-t
Permalink
گذرنامه
Passport
pass-por-t
Permalink
گمرک
Customs
cus-tom-s
Permalink