واژه پایه

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
دوشنبه
Monday
Mon-day
پاییز
Autumn
Au-tum
زمستان
Winter
win-ter
بهار
Spring
sp-ring
تابستان
Summer
sum-mer
سهشنبه
Tuesday
tu-es-day
چهارشنبه
Wednesday
Wens-day
پنج شنبه
Thursday
Thurs-day
جمعه
Friday
Fri-day
روز شنبه
Saturday
Sa-tur-day
یکشنبه
Sunday
Sun-day
روز شنبه
Saturday
Sa-tur-day
الفبا
Alphabet
al-fa-bet
یکی
One
w-u-n
دو
Two
too
سه
Three
th-r-ee
چهار (4)
Four (4)
f-or
چهار
Four
f-or 4
پنج
Five
fi-ve 5
شش
Six
s-ix 6
هفت
Seven
se-ven 7
هشت
Eight
a-te 8
نه نفر
Nine
ni-ne
ده
Ten
t-e-n 10
می گویند که الفبای
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
ژانویه
January
jan-u-a-ry
فوریه
February
feb-ru-ary
مارس
March
m-ar-ch

صحبت کردن در یک رستوران یا نوار

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
چای
Tea
Te-a
جوجه
Chicken
Chic-ken
تخم مرغ
Eggs
Eggs
آبجو
Beer
be-er
اب
Water
wa-ter

گفتگو با خدمات اضطراری

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
کمک
Help
Hel-p
من هستم بد
I am ill
لطفا به من کمک کنی؟
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

عبارات مکالمه

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
خوش آمد
Welcome
wel-cum
سلام ، حال شما چطور است؟
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
سلام
Hello
Hel-lo
خداحافظ
Good Bye
Good By-e
به لندن خوش آمدید
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
صبح به خیر
Good Morning
Good Mor-ning
صبح بخیر ، حال شما چطور است امروز؟
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
خوب شب و خواب خوب!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
زیبا ، به لطف.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
نام شما چه است؟
What is your name?
Wot is your name?
اسم من ریچارد است
My name is Richard
My name is Ri-char-d
چند ساله هستید؟
How old are you?
How old R U?
من 29 ساله
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
بله
Yes
بدون
No
بله ، لطفا
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
خیر ، نقل قول
No, thankyou
No th-an-k y-ou
لطفا
Please
Pl-ea-se
حال شما چطور است؟
How are you?
How R U
بسیار خوب ، به لطف.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
بخشش
Pardon
par-don
متاسف
Sorry
sor-ry
توالت ها کجا هستند؟
Where are the toilets?
آیا می توانم به شما صحبت می کنند آهسته تر؟
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
خوب
Good
بد
Bad
ببخشید، پارک ماشین کجاست؟
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
مادر
Mother
ma ther
مادر
Mother
Ma-ther
پدر
Father
fa-ther
برادر
Brother
bro-ther
خواهر
Sister
sis-ter
آیا مطمئن هستید؟
Are you sure?
r u sure (shor)
تقصیر من آن
its my fault
its my f-aul-t
من خواهی شما اجازه می دانم
i'll let you know
i-LL let u noo
من به شما اجازه می دانم
I will let you know
i will let u noo
راهنما خودتان را به کوکی ها
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
شما نگاه خیره کننده
You look stunning
u look stun-ning
زیبا
Beautiful
bee-u-tif-ful

خرید

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
کدو تنبل
Pumpkin
Pump-kin
چقدر است؟
How much is it?
سیب
Apple
a-ple
نارنجی
Orange
o-ran-ge
موز
Banana
ba-na-na
زردالو
Apricot
a-pri-cot
هلو
Peach
pea-ch
گلابی
Pear
p-ear
کیوی
Kiwi
ki-wi
انبه
Mango
man-go

زمان

جدیدترین عبارات

translated by Google
فارسی
انگلیسی
ساعت
Clock
Cl-o-ck
دوم
Second
se-con-d
دقیقه
Minute
min-nit
ساعت
Hour
a-o-wa
دوم
A second
a se-con-d
یک دقیقه
A minute
a min-nit
یک ساعت
An hour
an a-oo-wa
نیم ساعت
Half an hour
har-f an a-oo-wa