Pagrindiniai žodžiai

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Pirmadienis
Monday
Mon-day
Ruduo
Autumn
Au-tum
Žiema
Winter
win-ter
Pavasaris
Spring
sp-ring
Vasara
Summer
sum-mer
Antradienis
Tuesday
tu-es-day
Trečiadienis
Wednesday
Wens-day
Ketvirtadienis
Thursday
Thurs-day
Penktadienis
Friday
Fri-day
Šeštadienis
Saturday
Sa-tur-day
Sekmadienis
Sunday
Sun-day
Šeštadienis
Saturday
Sa-tur-day
Abėcėlė
Alphabet
al-fa-bet
Vienas
One
w-u-n
Du
Two
too
Trys
Three
th-r-ee
Keturi (4)
Four (4)
f-or
Keturi
Four
f-or 4
Penki
Five
fi-ve 5
Šeši
Six
s-ix 6
Septyni
Seven
se-ven 7
Aštuoni
Eight
a-te 8
Devyni
Nine
ni-ne
Dešimt
Ten
t-e-n 10
A a
A a
Pasakykite abėcėlę
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Sausis
January
jan-u-a-ry
Vasaris
February
feb-ru-ary
Kovas
March
m-ar-ch

Kalbant restorane ar bare

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Arbata
Tea
Te-a
Vištiena
Chicken
Chic-ken
Kiaušiniai
Eggs
Eggs
Alus
Beer
be-er
Vanduo
Water
wa-ter

Pokalbis su Skubi pagalba

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Padėti
Help
Hel-p
Aš sergu
I am ill
Prašome galite man padėti?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Pokalbis frazės

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Pasveikinti
Welcome
wel-cum
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Sveiki
Hello
Hel-lo
Good bye
Good Bye
Good By-e
Sveiki atvykę į Londoną
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Labas rytas
Good Morning
Good Mor-ning
Labas rytas, How are you today?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Labanakt ir miegoti gerai!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Gerai, ačiū.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Koks tavo vardas?
What is your name?
Wot is your name?
Mano vardas yra Ričardas
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Kiek jums metų?
How old are you?
How old R U?
Esu dvidešimt devynių metų
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Taip
Yes
Ne
No
Taip, prašom
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Ne, Ačiū
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Prašom
Please
Pl-ea-se
Kaip tu gyveni?
How are you?
How R U
Labai gerai, ačiū.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Malonė
Pardon
par-don
Atsiprašau
Sorry
sor-ry
Kur yra tualetai?
Where are the toilets?
Ar galėtumėte kalbėti lėčiau?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Geras
Good
Blogas
Bad
Atsiprašau, kur yra automobilių stovėjimo aikštelė?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Motina
Mother
ma ther
Motina
Mother
Ma-ther
Tėvas
Father
fa-ther
Brolis
Brother
bro-ther
Sesuo
Sister
sis-ter
Ar tikrai?
Are you sure?
r u sure (shor)
jos mano kaltė
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll jums žinoti
i'll let you know
i-LL let u noo
Aš jums žinoti
I will let you know
i will let u noo
Padėti sau slapukus
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Jūs atrodo apsvaiginimo
You look stunning
u look stun-ning
Gražus
Beautiful
bee-u-tif-ful

Prekių

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Moliūgas
Pumpkin
Pump-kin
Kiek tai kainuoja?
How much is it?
Obuolys
Apple
a-ple
Oranžinis
Orange
o-ran-ge
Bananas
Banana
ba-na-na
Abrikosas
Apricot
a-pri-cot
Persikas
Peach
pea-ch
Kriaušė
Pear
p-ear
Kiviai
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Laikas

Paskutiniai frazės

translated by Google
LIETUVOS
ANGLų
Laikrodis
Clock
Cl-o-ck
Antra
Second
se-con-d
Minutė
Minute
min-nit
Valanda
Hour
a-o-wa
Antrasis
A second
a se-con-d
Po minutės
A minute
a min-nit
Valandą
An hour
an a-oo-wa
Pusė valandos
Half an hour
har-f an a-oo-wa