מילים בסיסי

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
יום שני
Monday
Mon-day
סתיו
Autumn
Au-tum
חורף
Winter
win-ter
אביב
Spring
sp-ring
קיץ
Summer
sum-mer
יום שלישי
Tuesday
tu-es-day
יום רביעי
Wednesday
Wens-day
יום חמישי
Thursday
Thurs-day
יום שישי
Friday
Fri-day
שבת
Saturday
Sa-tur-day
יום ראשון
Sunday
Sun-day
שבת
Saturday
Sa-tur-day
אלפבית
Alphabet
al-fa-bet
אחד
One
w-u-n
שני
Two
too
שלוש
Three
th-r-ee
ארבעה (4)
Four (4)
f-or
ארבעה
Four
f-or 4
חמש
Five
fi-ve 5
שש
Six
s-ix 6
שבע
Seven
se-ven 7
שמונה
Eight
a-te 8
תשע
Nine
ni-ne
עשר
Ten
t-e-n 10
לומר את האלפבית
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
ינואר
January
jan-u-a-ry
פבואר
February
feb-ru-ary
מרץ
March
m-ar-ch

מדברים במסעדה או בר

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
תה
Tea
Te-a
עוף
Chicken
Chic-ken
ביצים
Eggs
Eggs
בירה
Beer
be-er
מים
Water
wa-ter

לדבר עם שירותי החירום

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
עזרה
Help
Hel-p
אני חולה
I am ill
בבקשה אתה יכול לעזור לי?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

שיחה ביטויים

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
ברוך הבא
Welcome
wel-cum
שלום, מה שלומך?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
שלום
Hello
Hel-lo
טוב ביי
Good Bye
Good By-e
ברוכים הבאים ללונדון
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
בקר טוב
Good Morning
Good Mor-ning
בוקר טוב, מה שלומך היום?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
לילה לישון טוב טוב!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
טוב, תודה.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
מה שמך?
What is your name?
Wot is your name?
שמי הוא ריצ'רד
My name is Richard
My name is Ri-char-d
בן כמה אתה?
How old are you?
How old R U?
אני 29 שנים
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
כן
Yes
לא
No
כן, בבקשה
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
לא, תודה
No, thankyou
No th-an-k y-ou
בבקשה
Please
Pl-ea-se
מה שלומך?
How are you?
How R U
טוב מאוד, תודה.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
סליחה
Pardon
par-don
מצטער
Sorry
sor-ry
איפה השירותים?
Where are the toilets?
האם תוכל לדבר יותר לאט?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
טוב
Good
רע
Bad
סליחה, איפה החניון?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
אמא
Mother
ma ther
אמא
Mother
Ma-ther
אב
Father
fa-ther
אח
Brother
bro-ther
אחות
Sister
sis-ter
האם אתה בטוח?
Are you sure?
r u sure (shor)
אשמתי שלה
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll לתת לך לדעת
i'll let you know
i-LL let u noo
אני אתן לך לדעת
I will let you know
i will let u noo
לעזור לעצמך לעוגיות
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
את הנראית מדהימה
You look stunning
u look stun-ning
יפה
Beautiful
bee-u-tif-ful

קניות

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
דלעת
Pumpkin
Pump-kin
כמה זה עולה?
How much is it?
תפוח
Apple
a-ple
תפוז
Orange
o-ran-ge
בננה
Banana
ba-na-na
משמש
Apricot
a-pri-cot
אפרסק
Peach
pea-ch
אגס
Pear
p-ear
קיווי
Kiwi
ki-wi
מנגו
Mango
man-go

זמן

ביטויים אחרונות

translated by Google
עבריים
אנגלית
שעון
Clock
Cl-o-ck
שני
Second
se-con-d
דקה
Minute
min-nit
שעה
Hour
a-o-wa
2
A second
a se-con-d
דקות
A minute
a min-nit
שעה
An hour
an a-oo-wa
חצי שעה
Half an hour
har-f an a-oo-wa