Mo Debaz

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Lendi
Monday
Mon-day
Autumn
Autumn
Au-tum
Ivè
Winter
win-ter
Prentan
Spring
sp-ring
Pandan ete
Summer
sum-mer
Madi
Tuesday
tu-es-day
Mèkredi
Wednesday
Wens-day
Jedi
Thursday
Thurs-day
Vandredi
Friday
Fri-day
Samdi
Saturday
Sa-tur-day
Dimanch
Sunday
Sun-day
Samdi
Saturday
Sa-tur-day
Alfabèt
Alphabet
al-fa-bet
One
One
w-u-n
De
Two
too
Twa
Three
th-r-ee
Kat (4)
Four (4)
f-or
Seven
Four
f-or 4
Seven
Five
fi-ve 5
Seven
Six
s-ix 6
Sèt
Seven
se-ven 7
Seven
Eight
a-te 8
Seven
Nine
ni-ne
Dis
Ten
t-e-n 10
Yon yon
A a
Di alfabè a
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Janvye
January
jan-u-a-ry
Fevriye
February
feb-ru-ary
Mas
March
m-ar-ch

Pale nan yon Restoran oswa Bawo

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Tea
Tea
Te-a
Poul
Chicken
Chic-ken
Ze
Eggs
Eggs
Byè
Beer
be-er
Dlo
Water
wa-ter

Pale ak Sèvis ijans yo

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Ede
Help
Hel-p
Se mwen menm malad
I am ill
Tanpri ou ka ede m 'konsa?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Konvèsasyon fraz

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Byenveni
Welcome
wel-cum
Hello, kijan ou ye?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Bonjou
Hello
Hel-lo
Babay
Good Bye
Good By-e
Byenveni nan London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
Good morning, kouman ou ye jodi a?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Bon lannwit ak dòmi byen!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fine, mèsi.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Ki jan ou rele?
What is your name?
Wot is your name?
My name is Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Ki laj ou?
How old are you?
How old R U?
Se mwen menm ven nèf zan
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Wi
Yes
Pa gen
No
Wi, tanpri,
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Non, Thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Tanpri,
Please
Pl-ea-se
Kouman ou ye?
How are you?
How R U
Trè byen, mèsi.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Padonnen
Pardon
par-don
Padon
Sorry
sor-ry
Kote twalèt yo?
Where are the toilets?
Èske ou ka pale pi dousman?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Bon
Good
Move
Bad
Eskize m ', Mi la ou se pak la machin?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Manman
Mother
ma ther
Manman
Mother
Ma-ther
Papa
Father
fa-ther
Frè
Brother
bro-ther
Sister
sis-ter
Èske ou sèten?
Are you sure?
r u sure (shor)
li yo fòt mwen
its my fault
its my f-aul-t
mwen'' pral kite w konnen
i'll let you know
i-LL let u noo
Mwen pral kite w konnen
I will let you know
i will let u noo
Ede tèt ou bay bonbon yo
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Ou gade sansasyonèl
You look stunning
u look stun-ning
Bèl
Beautiful
bee-u-tif-ful

Shopping

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Joumou
Pumpkin
Pump-kin
Nan ki pwen li ye?
How much is it?
Apple
Apple
a-ple
Orange
Orange
o-ran-ge
Bannann
Banana
ba-na-na
Abiko
Apricot
a-pri-cot
Pèch
Peach
pea-ch
Pwa
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Tan

Latest fraz

translated by Google
HAITIAN CREOLE
ANGLE
Clock
Clock
Cl-o-ck
Dezyèm
Second
se-con-d
Minit
Minute
min-nit
Hour
a-o-wa
Yon dezyèm
A second
a se-con-d
Yon minit
A minute
a min-nit
Yon èdtan
An hour
an a-oo-wa
Mwatye yon èdtan
Half an hour
har-f an a-oo-wa