English to German

(d) English to German translation dictionary has found 5427 possibilities. The first three matches on page 1 are: d%27art(der Kunst[Noun]) , d%27etat(des Staats[Noun]) and d%27etre(des Seins[Noun]).
OR
Choose a letter: Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff - Gg - Hh - Ii - Jj - Kk - Ll - Mm - Nn - Oo - Pp - Qq - Rr - Ss - Tt - Uu - Vv - Ww - Xx - Yy - Zz
 5427 German phrases 
   1 2 3 4 5 [Next] [Last Page]
d%27artder Kunst[Noun]
d%27etatdes Staats[Noun]
d%27etredes Seins[Noun]
d'etatstaatlich
dabbetupfen
dabBißchen (n)
dabKlecks (m)
dabTupfer (m)
dab [deib]Klaps
dabbed [dæbd]abgetupfte
betupfte
dabbing [dæbiŋ]abtupfend
betupften
dabblebesprengen
betupfen
planschen[Noun]
dabbled [dæbld]bespritzte
dabblerAmateur
Dilletant[Noun]
dabbler [dæblər]Dilettant
dabblers [dæbləz]Dilettanten
dabbles [dæblz]bespritzt
dabbling [dæbliŋ]bespritzend
dabchick [dəbtʃik]Tauchentchen
dabed [dæbed]abgetupft