Where is check-in for flight number........?

Kur notiek reģistrācija lidojumam numurs

Kur no-ti-ek re-ģi-strā-ci-ja li-do-ju-mam nu-murs. .......?