Scheduled flight

regulārs reiss

re-gu-lārs re-iss