When is the next train to .......?

Kad ir nākamais vilciens uz .......?

Kad ir nā-ka-mais vil-ci-ens uz .......?