Two tickets to the city centre, please

Lūdzu, divas biļetes uz pilsētas centru

Lū-dzu, di-vas bi-ļe-tes uz pil-sē-tas cen-tru