Which bus do I take to get there ?

Ar kādu autobusu es varu nokļūt tur ?

Ar kā-du au-to-bu-su es va-ru no-kļūt tur ?