Carry on untill you get to the cross-roads

Turpiniet iet uz prieku, kam?r j?s non?ksiet l?dz krustojumam

Tur-pi-ni-et iet uz pri-ek-šu, ka-mēr jūs no-nāk-si-et līdz kru-sto-ju-mam