It is on the other side of town

Tas ir pilsētas otrā malā

Tas ir pil-sē-tas o-trā ma-lā