Five minutes past two

piecas minūtes pāri diviem

pi-e-cas mi-nū-tes pā-ri di-vi-em