Five minutes to two

bez piecām minūtēm divi

bez pi-e-cām mi-nū-tēm di-vi