Quarter to two

bez piecpadsmit minūtēm divi

bez pi-ec-pad-smit mi-nū-tēm di-vi