Twenty minutes past one

bez divdesmit minūtēm divi

bez div-de-smit mi-nū-tēm di-vi