Twenty five minutes to two

bez divdesmit piecām minūtēm divi

bez div-de-smit pi-e-cām mi-nū-tēm di-vi