Twenty five minutes past one

divdesmit piecas minūtes pāri vieniem

div-de-smit pi-e-cas mi-nū-tes pā-ri vi-e-ni-em