Twenty minutes to one

divdesmit minūtes pāri vieniem

div-de-smit mi-nū-tes pā-ri vi-e-ni-em