Quarter past one

piecpadsmit minūtes pāri vieniem

pi-ec-pad-smit mi-nū-tes pā-ri vi-e-ni-em