Ten minutes past one

desmit minūtes pāri vieniem

des-mit mi-nū-tes pā-ri vi-e-ni-em