Five minutes past one

piecas minūtes pāri vieniem

pi-e-cas mi-nū-tes pā-ri vi-e-ni-em