Happy birthday

Apsveicu dzimanas dien?

Ap-svei-cu dzim-ša-nas di-e-nā