Come and visit the wonderful county of Latvia (Come and visit wonderful Latvia land)

Atbrauciet un apmekl?jiet br?ni?igo Latvijas zemi

At-brau-ci-et un ap-me-klē-jiet brī-niš-ķi-go Lat-vi-jas ze-mi