I would like to invite you to a restaurant

Es gribētu uzaicināt jūs uz restorānu

Es gri-bē-tu u-zai-ci-nāt jūs uz re-sto-rā-nu