Please may I use your phone for a local call ?

Lūdzu, vai drīkst izmantot jūsu telefonu vietējai sarunai ?

Lū-dzu, vai drīkst iz-man-tot jū-su te-le-fo-nu vi-e-tē-jai sa-ru-nai ?