Yes, I have one brother and two sisters

Jā, man ir viens brālis un divas māsas

Jā, man ir vi-ens brā-lis un di-vas mā-sas