Where about's in Latvia ?

No kādas vietas Latvijā ?

No kā-das vie-tas Lat-vi-jā ?