Do you speak English ?

Vai jūs runājat Angliski ?

Vai jūs ru-nā-jat An-gli-ski ?