Excuse me a moment

Atvainojiet mani uz mirklīti

At-vai-no-jiet ma-ni uz mir-klī-ti