Thank you for your hospitality

Paldies par jūsu viesmīlību

Pal-di-es par jū-su vi-es-mī-lī-bu