You're wonderful at dancing !

Jūs esat brīni?ķīgs dejotājs !

Jūs e-sat brī-ni?-ķīgs de-jo-tājs !