I like your car

Man patīk tava ma?īna

Man pa-tīk ta-va ma-?ī-na.