You look wonderful

Jūs izskatāties lieliski.

Jūs iz-ska-tā-ti-es lie-lis-ki.