May I introduce myself, im Santa

Atļaujiet iepazīties, es esmu Santa

At-ļau-ji-et ie-pa-zī-ties, es es-mu San-ta