See you soon

Uz drīzu redzē?anos

Uz drī-zu re-dzē-?a-nos