Glad to see you again.

Priecājos jūs atkal redzēt.

Pri - e - cā - jos jūs at - kal re - dzēt.