I'd like some information about flights to New York

Es gribētu uzzināt par lidmašīnu reisiem uz Ņujorku

Es gri-bē-tu uz-zi-nāt par lid-ma-šī-nu rei-si-em uz Ņu-jorku