English to Italian

(k) English to Italian translation dictionary has found 33 possibilities. The first three matches on page 1 are: k(Lettera non presente nell'alfabeto italiano ) , kaftan(caftano[Noun]) and kaiser(imperatore tedesco[Noun]).
OR
Choose a letter: Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff - Gg - Hh - Ii - Jj - Kk - Ll - Mm - Nn - Oo - Pp - Qq - Rr - Ss - Tt - Uu - Vv - Ww - Xx - Yy - Zz
 33 Italian phrases 
   1 2 [Next] [Last Page]
kLettera non presente nell'alfabeto italiano
kaftancaftano[Noun]
kaiserimperatore tedesco[Noun]
kaleverza[Noun]
kaleidescopecaleidoscopio[Noun]
kamikazekamikaze
kangaroocanguro
kangarooscanguri
kaolincaolino(miner.)
kaolinitecaolinite[Noun]
karatekarate
karateistkarateka
karyatidcariatide
kayakkayak[Noun]
kcalkilocaloria
keelchiglia
keychiave
keytasto[Noun]
keyboardtastiera
keyholebuco della serratura[Noun]